Weston Point

Southampton,Woolstone,Weston Point Pier

The Pier