Healy Pass

Sheep,Healy Pass,Beara Peninsula

A Sheep