Follies

Temple of Apollo,Stourhead

The Temple of Apollo