Athelhampton House

Lime Walk,Athelhampton,Gardens

The Lime Walk