Blaenavon Ironworks

Middle Row,1967,Blaenavon Ironworks,Torfaen,House

Middle Row
1967