Blaenavon Ironworks

Middle Row,1944,Blaenavon Ironworks,Torfaen,House

Middle Row
1944