Blaenavon Ironworks

Middle Row,1927,Blaenavon Ironworks,Torfaen,House

Middle Row
1927