Portsmouth Historic Dockyard

Mast Pond,Boathouse 6,Portsmouth Historic Dockyard

The Mast Pond and
Boathouse 6