Portsmouth Historic Dockyard

MGB 81,Portsmouth Historic Dockyard

MGB 81