Aberaeron

Harbour Mouth,Aberaeron

The Harbour Mouth