Yorkshire Dales and Nidderdale

Masham Bridge,River

Masham Bridge