Athelhampton House

Great Court,Athelhampton,Gardens,Fountain,Topiary

Great Court Fountain