Strumble Head (Pen-Caer)

Strumble Head,Pen-Caer,Cliffs,Penbwchdy

Penbwchdy from Strumble Head (Pen-Caer)